Author: cdlavang

Tất cả chúng ta đều đang đứng trước một bức tượng có kích thước thật của Chúa Kitô trên thập tự giá. Trong phần lớn cuộc đời tôi, các chặng Đàng Thánh Giá trong các nhà thờ mà tôi từng đến thăm đều là những bức tranh nhỏ hoặc những…

Read More

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Tin Mừng (Lc 5, 27-32) 27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lê-vi làm…

Read More